Auto ΚΤΕΟ

Στο ιδιωτικό ΚΤΕΟ Μυτιλήνης ο έλεγχος του οχήματος σας είναι μια διαδικασία εύκολη γρήγορη και ξεκούραστη. Η εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών μας, αναλαμβάνει τον έλεγχο του οχήματός σας, ενημερώνοντας σας για οποιοδήποτε ελάττωμα με γνώμονα πάντα τη δική σας ασφάλεια.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Το πρώτο στάδιο του ελέγχου περιλαμβάνει τον έλεγχο των που πρέπει να προσκομίσει ο πελάτης, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος. Έπειτα ο ελεγκτής μηχανικός ελέγχει τα στοιχεία που αφορούν την ταυτότητα του οχήματος, αριθμός πλαισίου, πινακίδες κυκλοφορίας, αριθμός μηχανής. Ακολουθεί ένας οπτικός έλεγχος που αφορά το εσωτερικό του οχήματος, τις διαστάσεις του, τα ελαστικά και άλλα στοιχεία που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

Στο επόμενο στάδιο του ελέγχου ελέγχονται οι εκπομπές των καυσαερίων του οχήματος σας. Αυτός ο έλεγχος είναι απαραίτητος για την προστασία του περιβάλλοντος και για τον έλεγχο της σωστής καύσης στον κινητήρα του οχήματος σας. Όταν ένα όχημα έχει εκπομπές καυσαερίων μέσα στα όρια που ορίζει η Ελληνική Νομοθεσία, συνεπάγεται στην ελάχιστη επιβάρυνση του περιβάλλοντος με ρύπους και στη σωστή καύση (οικονομία καυσίμου).

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

Μετά τον έλεγχο των καυσαερίων ακολουθεί ο έλεγχος της ευθυγράμμισης, της απόδοσης των αμορτισέρ και των φρένων του οχήματος. Οι έλεγχοι αυτοί είναι απαραίτητοι για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πελατών μας και η οδική ασφάλεια γενικότερα.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΩΝ

Ακολουθεί ο έλεγχος των φώτων του οχήματος. Ελέγχεται η σωστή κλίση και ένταση των φώτων πορείας και διασταύρωσης, όπως επίσης και η λειτουργικότητα όλων των φωτιστικών του οχήματος.

ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Τέλος, ο έλεγχος ολοκληρώνεται με οπτικούς ελέγχους που γίνονται στους λάκκους κατόπτευσης. Εκεί ελέγχονται όλα τα συστήματα του οχήματος για τυχόν τζόγους, διαρροές, και σοβαρές διαβρώσεις ή χτυπήματα.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μετά τη διενέργεια του ελέγχου, ο ελεγκτής μηχανικός εκδίδει το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, κολλάει στην οπίσθια πινακίδα το ενδεικτικό σήμα, όπου απαιτείται, και ενημερώνει τον πελάτη για τα σημεία που χρίζουν επισκευής.

Καθ'όλη τη διάρκεια του Τεχνικού ελέγχου, ο ιδιοκτήτης του οχήματος έχει άμεση οπτική επαφή με το όχημα του χάριν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο αναμονής. Διασφαλίζεται έτσι η εγκυρότητα του Τεχνικού ελέγχου, η ασφαλή διεξαγωγή του και η άμεση συνεργασία του ιδιοκτήτη με τον μηχανικό ελεγκτή.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο χρόνος ελέγχου ενός επιβατικού οχήματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 λεπτά. Με τις δύο γραμμές ελέγχου που διαθέτουν οι εγκαταστάσεις μας έχουμε τη δυνατότητα ελέγχου 4 οχημάτων συγχρόνως μειώνοντας έτσι το χρόνο αναμονής στο ελάχιστο.

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ Ι.Χ (Επιβατικά και Φορτηγά έως 3,5 τόνους μικτού βάρους)

 1. Άδεια κυκλοφορίας
 2. Ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης αυτού που φέρει το όχημα.
 3. Δελτίο τεχνικού ελέγχου (στην περίπτωση που το όχημα έχει ξαναπεράσει από έλεγχο σε οποιοδήποτε ΚΤΕΟ)

Για τα Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ)

 1. Άδεια κυκλοφορίας
 2. Ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης αυτού που φέρει το όχημα.
 3. Δελτίο τεχνικού ελέγχου (στην περίπτωση που το όχημα έχει ξαναπεράσει από έλεγχο σε οποιοδήποτε ΚΤΕΟ)
 4. Βεβαίωση ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου για την εγκατάσταση εγκεκριμένου ταξιμέτρου.

Για τα ΦΔΧ (φορτηγά έως 3,5 τόνους)

 1. Άδεια κυκλοφορίας
 2. Ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης αυτού που φέρει το όχημα.
 3. Δελτίο τεχνικού ελέγχου (στην περίπτωση που το όχημα έχει ξαναπεράσει από έλεγχο σε οποιοδήποτε ΚΤΕΟ)

Για τα εκπαιδευτικά

 1. Άδεια κυκλοφορίας
 2. Ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης αυτού που φέρει το όχημα.
 3. Άδεια λειτουργίας της σχολής
 4. Προηγούμενο δελτίο τεχνικού ελέγχου
 5. Σε περίπτωση νέου οχήματος της υφιστάμενης σχολής απαιτείται δήλωση μηχανολόγου ως προς την καταλληλότητα της μετατροπής (πεταλιέρα)
 6. Σε περίπτωση που το όχημα προσέρχεται πρώτη φορά για έλεγχο και δεν υπάρχει άδεια λειτουργίας της σχολής απαιτείται μονό δήλωση μηχανολόγου ως προς το καταλληλότητα της μετατροπής (πεταλιέρα)

Για τα Ανάριθμα

 1. Πιστοποιητικό ταξινόμησης από τελωνείο ή ΟΔΔΥ
 2. Ξένη άδεια κυκλοφορίας εάν υπάρχει
 3. Για τα ανάριθμα επιβατικά που προέρχονται από χώρες της ΕΕ προσκομίζεται και το πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου της χώρας προέλευσης εφόσον το όχημα είχε την υποχρέωση για έλεγχο πριν εισαχθεί στη χώρα μας

Επιβατικά ΙΧ, Φορτηγά ΙΧ και ΔΧ έως 3,5 τόνους.

Οι παραπάνω κατηγορίες οχημάτων υποχρεούνται για αρχικό έλεγχο, 4 χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας (+7 μέρες) και έπειτα ανά διετία.

(Παράδειγμα: Όχημα με ημερομηνία έκδοσης πρώτης άδειας κυκλοφορίας την 10 Μαΐου 2019 υποχρεούται για αρχικό έλεγχο από την 10 Μαΐου έως την 17 Μαΐου 2023 και έπειτα ανά διετία).

Επιβατικά ΔΧ (Ταξί)

Τα καινούργια Ε.Δ.Χ. (ταξί) είναι υποχρεωμένα να περάσουν από τεχνικό έλεγχο ένα χρόνο μετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας και έπειτα ανά χρόνο.

Εκπαιδευτικά

Τα Εκπαιδευτικά Οχήματα, μετά την έκδοση αδείας κυκλοφορίας και την εγκατάσταση των ΠΕΤΑΛ, είναι υποχρεωμένα να περάσουν τεχνικό έλεγχο προκειμένου να πιστοποιηθεί η καταλληλότητα τους ως εκπαιδευτικά. Έπειτα ανά χρόνο υποχρεούνται για τεχνικό έλεγχο.

Επανέλεγχος

Σε περίπτωση που στο όχημά σας διαπιστωθούν σοβαρές ελλείψεις και χρειάζεται επισκευές έχετε στην διάθεση σας 30 ημέρες για τον επανέλεγχο. Κατά τον επανέλεγχο εάν εντοπισθούν εκ νέου ελλείψεις, η προθεσμία δύναται να παραταθεί για επιπλέον 30 ημέρες. Εάν ο επανέλεγχος κριθεί επιτυχής το όχημα εφοδιάζεται με Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου κανονικής ισχύος. 2 ή 1 έτη κατά περίπτωση.

Εκούσιος Έλεγχος

Ο Εκούσιος Έλεγχος γίνεται σε ένα ή περισσότερα σημεία του οχήματος, κατ’ εντολή και απαίτηση του πελάτη και δεν είναι υποχρεωτικός από την νομοθεσία. Συνήθως γίνεται σε οχήματα που πρόκειται να πωληθούν και ο αγοραστής επιθυμεί να ενημερωθεί για την κατάσταση του οχήματος, χωρίς βέβαια να υποχρεούται.

Κ.Ε.Κ. (Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων)

Κάθε όχημα οφείλει μετά τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας να εφοδιαστεί με Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων την οποία πρέπει να ανανεώνει υποχρεωτικά ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ. Εξαιρούνται τα επιβατικά ΔΧ (ταξί) τα οποία υποχρεούνται σε έκδοση κάρτας ελέγχου καυσαερίων ανά εξάμηνο.